Vedtekter for Asker Skyteklubb

Lov for Asker Skyteklubb Stiftet den 15. mai 1970

Vedtatt på årsmøte den 15. februar 1978 og stadfestet av Norges Skytterforbund den 27. februar 1978, med senere endringer, senest av 30. januar 1996. Godkjent av Norges Idrettsforbund den 13. januar 1997. § 9 vedtatt endret på årsmøtet 16-02-2010. Paragrafene 3 og 5 vedtatt endret på årsmøtet 21-02-2012. Endringen av § 3 var ikke iht. NIF/NSF’s lover og ble vedtatt  tilbake ført til versjonen av 16-02-2010  på styremøtet 12-06-2012.

§1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Idrettslig virksomhet i Asker Skyteklubb skal være rusfri. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for hvordan denne bestemmelsen skal praktiseres.

§ 2. Organisatorisk tilknytning Laget er medlem av Norges Idrettsforbund giennom Akershus Idrettskrets. Laget er medlem av de/det sær forbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme i Asker kommune, og er medlem av idretts rådet i kommunen.

§ 3. Medlemmer Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskapet i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4. Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i laget, er valgbar til tillitsverv i laget, og som representanter til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5. Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet gjeldende for påfølgende år, slik at kontingenten sendes ut ved årsskiftet.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Juniorkontingent er halv årskontingent til og med det året medlemmet fyller 20 år. Kontingenten reduseres til halv årskontingent etter oppnådd pensjonsalder.

Styret har anledning til å frafalle eller redusere kontingenten til medlemmer ved sykdom, arbeidsløshet eller av andre gyldige årsaker.

§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for de faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7. Habilitet For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

§ 8. Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11.

§ 9. Årsmøte Lagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert 4.r innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel via klubbens hjemmesider, oppslag på skytebanen og ved e-mail til de medlemmer som har det. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av saksliste.

§ 10. Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.

§ 11. Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med et alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Blanke stemmer skal regnes som ikke avgitt.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater fares opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12. Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Behandle lagets årsmelding. 2 . Behandle lagets regnskap i revidert stand. 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent 5. Vedta lagets budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon. 7. Velge: a: Leder og nestleder. b: 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. c: Revisor og dennes stedfortreder. d: Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet. e: Valgkomite med tre medlemmer.

Alle valg gjelder for to år, unntatt valgkomiteen som velges for ett, således at leder, kasserer, ett styremedlem og ett varamedlem, som er varamedlem for tilsynsmannen for tilsynsmannen på banen, velges det ene året. Det andre velges nestleder, sekretær, ett styremedlem (som er tilsynsmann for banen) og ett varamedlem.

§ 13. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14. Styret Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15. Grupper/avdelinger Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16. Lovendring Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinnært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

§ 17. Oppløsning Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal kunne skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

23.11.2001 Lars Reinhardt